ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ;

Η απόκτηση τέκνου μέσα από παρένθετη μητέρα επιτρέπεται εφόσον

1. Έχει ληφθεί η άδεια του Συμβουλίου το οποίο θα συσταθεί.

2. Έχει εκδοθεί Διάταγμα Δικαστηρίου.

3. Υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ της Παρένθετης μητέρας και του συζύγου της ,εάν είναι παντρεμένη, και του ζευγαριού στο οποίο θα ανήκει το τέκνο/ή τέκνα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΟΝΕΑΣ;

Γονείς του τέκνου/ή τέκνων τα όποια θα γεννηθούν θα θεωρείται το ζευγάρι που επιδιώκει την απόκτηση τέκνου μέσω παρένθετης μητρότητας και ως τέτοιοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η ιδιότητα του γονέα συνεπάγεται.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ;

Σε περίπτωση που ο ένας από το ζευγάρι αποβιώσει, ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς αποβιώσουν μετά τη σύλληψη του παιδιού, ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου.

Μπορεί η παρένθετη μητέρα να θεωρηθεί ως μητέρα τέκνου/ή τέκνων τα οποία θα γεννηθούν ;

Η Παρένθετη μπορεί να διεκδικήσει τη μητρότητα μόνο στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι το τέκνο/ή τέκνα κατάγονται βιολογικά από την ίδια και εντός 6 μηνών από την γέννηση.

Μπορεί η δότρια ωαρίου να θεωρηθεί ως μητέρα τέκνου/ή τέκνων τα οποία θα γεννηθούν από Παρένθετη μητέρα;

Η δότρια ωαρίου μπορεί να διεκδικήσει τη μητρότητα μόνο στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι το τέκνο/ή τέκνα κατάγονται βιολογικά από την ίδια εντός 6 μηνών από την ημερομηνία που έμαθε για την γέννηση του τέκνου εάν το ωάριο δεν λήφθηκε νόμιμα από αυτήν.

ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ;

Την καταβολή των δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία·

Κάθε θετική ζημιά της κυοφόρου εξαιτίας αποχής της από την εργασία, καθώς και τις αμοιβές για εξαρτημένη εργασία, τις οποίες αποστερήθηκε λόγω απουσίας με σκοπό την επίτευξη της εγκυμοσύνης, και λόγω της κυοφορίας, του τοκετού και της λοχείας.

Το μέγιστο ύψος των καλυπτόμενων δαπανών της Παρένθετης μητέρας και η χρονική περίοδος για την οποία καταβάλλονται αποζημιώσεις καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Συμβουλίου.

Το ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο διάταγμα δεν καλύπτει τα έξοδα τυχόν επιλόχειων επιπλοκών, οι οποίες θα καλύπτονται από το ζευγάρι αφού τεκμηριωθούν κατάλληλα από τους παρόχους των σχετικών ιατρικών υπηρεσιών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ;

Ναι. Ο νόμος απαγορεύει σε γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν Παρένθετες μητέρες ή σε ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνα μέσα από την διαδικασία της παρένθετης μητέρας να θέτουν διαφημίσεις αγγελίες ανακοινώσεις κλπ. Ο νομοθέτης θέλει τόσο η Παρένθετη μητέρα όσο και τα ζευγάρια να έρχονται σε επαφή κατά τον σύνηθες τρόπο και να αποδέχεται η Παρένθετη μητέρα να βοηθήσει λόγω της κοινωνικής της σχέσης με το ζευγάρι και όχι εξαιτίας άλλων κινήτρων.

Επίσης ο Νόμος απαγορεύει σε πρόσωπα να επιτελούν τον ρόλο του μεσάζοντα σε εμπορική βάση , δηλαδή την δημιουργία κέρδους ενώ τέλος απαγορεύεται σε άτομα να διαπραγματεύονται την σύναψη συμφωνιών Παρένθετης μητρότητας με σκοπό το κέρδος.

ΠΟΙΑ ΕΙΝAI Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

Α.   Το ζευγάρι, το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει παιδί με τη μέθοδο της Παρένθετης μητρότητας υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο για την εξασφάλιση γραπτής έγκρισης.

 

Το Συμβούλιο εκδίδει γραπτή έγκριση προκειμένου το ζευγάρι να μπορεί ακολούθως να αιτηθεί στο δικαστήριο την έκδοση διατάγματος παρένθετης μητρότητας, αφού ικανοποιηθεί-

  • ότι υπάρχει επαρκής απόδειξη ότι η γυναίκα είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει·

  • ότι η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι, λαμβανομένης υπόψη της γενικής κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία

  • ότι τα ωάρια που θα εμφυτευθούν στην κυοφόρο θα πρέπει να μην ανήκουν στην ίδια την Παρένθετη, αλλά να προέρχονται είτε από τη γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί είτε από δότρια·

  • ότι υπογράφηκε γραπτή δήλωση σύμφωνα με την οποία όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δέχονται να υποβληθούν στη συγκεκριμένη μέθοδο και ότι δεν έχει συμφωνηθεί οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα·

  • ότι τόσο η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί όσο και εκείνη που προτίθεται να κυοφορήσει το παιδί έχουν τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη νόμιμη διαμονή τους στη Δημοκρατία.

  • για την προηγηθείσα ψυχολογική αξιολόγηση της γυναίκας, η οποία πρόκειται να κυοφορήσει το παιδί, καθώς και του ζευγαριού που επιδιώκει να αποκτήσει παιδί, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού συνεργάτη της Μ.Ι.Υ.Α· και

  • για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που αυτό καθορίζει για τη γυναίκα που πρόκειται να κυοφορήσει το παιδί και το ζευγάρι που επιδιώκει να το αποκτήσει.

 

Β.   Καταχωρείται αίτηση του ζευγαριού ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο εκδίδει το διάταγμα Παρένθετης μητρότητας αφού πρώτα ικανοποιηθεί ότι το ζευγάρι που έχει τελέσει νόμιμα γάμο έχει εξασφαλίσει τη γραπτή έγκριση του Συμβουλίου.

Β.

Το δικαστήριο κατά την έκδοση διατάγματος παρένθετης μητρότητας, δύναται να θέτει τέτοιους όρους και να δίδει οδηγίες, τις οποίες κρίνει αναγκαίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του διατάγματος και για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους αυτό εκδίδεται.

 

Γ.    Σύναψη σύμβασης Παρένθετης μητρότητας μεταξύ των γονέων , της παρένθετης μητέρας και του συζύγου της εάν υπάρχει.

 

Δ.   Έναρξη της Ιατρικής διαδικασίας.